RETINA ry

Perinnöllistä
verkkokalvon­rappeumaa sairastavien
puolestapuhuja

Siirry valikkoon

Linkki valikkoon

Retina ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Retina ry. Siitä voidaan käyttää myös muotoa Retina Finland.
Yhdistys on valtakunnallinen, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tiedonsaantia perinnöllisistä verkkokalvorappeumista, edistää niiden tutkimusta, kuntoutusta ja hoitoa sekä edistää näitä sairauksia potevien ja heidän läheistensä vertaistuen saamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu-, ja neuvontatoimintaa,
- tukee perinnöllisiin verkkokalvorappeumiin liittyvää tutkimusta, kuntoutusta, hoitomuotojen kehittämistä ja oikeuksien valvontaa,
- järjestää vertaistuki- ja virkistystoimintaa,
- ylläpitää ja kehittää suhteita silmä- ja perinnöllisyyslääkäreihin, tutkijoihin ja näkökeskuksiin, jotta kaikki perinnöllistä silmänpohjan rappeumaa sairastavat saisivat ajanmukaisen hoidon julkisen terveydenhuollon kautta,
- pyrkii vaikuttamaan yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa lainsäädännön sisältöön ja toteutumiseen,
- voi olla jäsenenä vastaavien yhdistysten kansainvälisessä kattojärjestössä, valtakunnallisessa näkövammaisten keskusjärjestössä ja muissa vammaisjärjestöissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä hallita, omistaa ja säätiöidä toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jolla itsellään tai jonka alle 15-vuotiaalla lapsella on lääkärin toteama perinnöllinen verkkokalvorappeuma.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenenyhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin maksamiaan jäsenmaksuja. Hallitus erottaa varsinaisen jäsenen, joka on jäsenenä sillä kriteerillä, että hänen alle 15-vuotiaalla lapsella on lääkärin toteama perinnöllinen verkkokalvorappeuma, sen vuoden lopussa kun lapsi täyttää 15 vuotta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaiselta jäseneltä ja kannatusjäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan yhdeksi ja muut varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdistyksen varsinaisista ja kunniajäsenistä.

Puheenjohtaja valitaan niistä varsinaisista ja kunniajäsenistä, joilla on perinnöllinen verkkokalvorappeuma.

Hallitukseen voi kuulua kerralla yhteensä enintään kaksi varsinaista tai varajäsentä, joilla itsellään ei ole perinnöllistä verkkokalvorappeumaa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, tai yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimihenkilöt aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle ja tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan kolme muuta varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle
8. Valitaan hallitukseen kolme varajäsentä ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneenä olevien varsinaisten jäsenten tilalle.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat perinnöllisten verkkokalvorappeumien tutkimusta ja hoitoa edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Tämän sivun sisältö päivitetty: 12.10.2019
Sivun alkuun

Linkki sivun sisältöön
Retinan silmälogo pienikokoisena

Sähköposti: info (at) retina.fi | Puhelin · 045 135 7611
Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
[ Itäkeskus, Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris ]
© 2019 Retina ry | Tietosuojaseloste